Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Karty podstawowe

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenia o naborze na stanowisko:

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

Referent do spraw  uczniowskich i biurowych - 0,5 etatu

Informacja

-------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM.LUDWIKA WARYŃSKIEGO  

59-700  BOLESŁAWIEC, UL. GÓRNE  MŁYNY 1 na podstawie  art. 11 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach  samorządowych (tekst jedn. Dz.U.  z 2022 poz.530)

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referent do spraw  uczniowskich i biurowych - 0,5 etatu

Treść ogłoszenia
klauzula informacyjana

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia   14.07.2022 do  godz. 15.00  na adres:   Zespół Szkół Mechanicznych  ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec   
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu”
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi zostaną zaproszeni do rozmowy.
Nabór może zostać odwołany w każdym czasie bez podania uzasadnienia.
Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół  Mechanicznych w Bolesławcu w dniu  18.07.2022r. o godz. 10.00
Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Zespole Szkół Mechanicznych
w Bolesławcu przy ul. Górne Młyny 1
 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 75 732 3001

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenia o naborze na stranowisko:

Informacja o wynikach naboru na stranowiska w ramach projektu pn.:

„Profesjonaliści przyszłości – nowe kwalifikacje zawodowe uczniów powiatu bolesławieckiego”

w ramach  programu  RPO WD 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkurs horyzontalny (10.04.01—IZ00)-02-346/19)

Informacja o wynikach naboru naboru na stanowisko urzędnicze kierownik projektu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze specjalista ds. rozliczeń finansowych 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze specjalista ds. szkoleń i monitorowania  projektu

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenia o naborze na stranowiska w ramach projektu pn.:

„Profesjonaliści przyszłości – nowe kwalifikacje zawodowe uczniów powiatu bolesławieckiego”

w ramach  programu  RPO WD 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkurs horyzontalny (10.04.01—IZ00)-02-346/19)

Sprostowanie dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego         w Bolesławcu do ogłoszonego  w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu             09 grudnia 2020r. naboru na    stanowiska urzędnicze  - 11.12.2020

 

3) Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. szkoleń i monitorowania  projektu  pn „Profesjonaliści przyszłości  – nowe kwalifikacje  zawodowe uczniów powiatu bolesławieckiego” - 9.12.2020

2) Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. rozliczeń finansowych projektu  pn „Profesjonaliści przyszłości –nowe kwalifikacje  zawodowe uczniów powiatu bolesławieckiego” - 9.12.2020

1) Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownik projektu  pn „Profesjonaliści przyszłości –nowe kwalifikacje  zawodowe uczniów powiatu bolesławieckiego”  - 9.12.2020

Sprostowanie dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego w Bolesławcu do ogłoszonego  w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 09 grudnia 2020r. naboru na stanowisko urzędnicze kierownik projektu  pn „Profesjonaliści przyszłości –nowe kwalifikacje  zawodowe uczniów powiatu bolesławieckiego” 15.12.2020 dotyczące omyłki pisarskiej w tekście ogłoszenia. Tekst obowiązujący ogłoszenia. - 16.12.2020

 

Wytworzył/-a informację: 
Gabriela Kenig
Data aktualizacji: 
06/15/2020 - 10:30