Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Zasady zwolnień uczniów i usprawiedliwiania Nieobecności w szkole.

ZASADY ZWOLNIEŃ UCZNIÓW I USPRAWIEDLIWIANIA
NIEOBECNOŚCI W SZKOLE.
 
Uwzględniając istotny wpływ obecności uczniów podczas zajęć lekcyjnych na ich klasyfikację oraz na oceny bieżące, semestralne i roczne, ustala się następujące zasady:
ZASADY OGÓLNE

  1. Wychowawca jest zobowiązany zapoznać uczniów i rodziców z zasadami zwolnień uczniów i usprawiedliwieniami nieobecności
  2. Wychowawca na bieżąco, systematycznie monitoruje sytuację w grupie klasowej.   Do 10-go każdego miesiąca wysyła do pedagoga informację dotycząca frekwencji uczniów z poprzedniego miesiąca.  Informacja ma dotyczyć uczniów, którzy mają 30 godz. nieusprawiedliwionych lub 30 godzin usprawiedliwionych, ale bez  uzasadnienia.
  3. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły.
  4. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie na podstawie umotywowanego wniosku rodziców.
  5. Na pisemną prośbę rodziców/prawnych opiekunów nauczyciele mogą w wyjątkowych przypadkach zwalniać uczniów dojeżdżających publicznymi środkami komunikacji z kilku minut ostatniej ósmej lub dziewiątej lekcji .
  6. Rodzic/opiekun bierze pełną odpowiedzialność za swoje dziecko zwolnione z zajęć lekcyjnych.
  7. Nieobecność ucznia w szkole nie zwalnia go z obowiązku nadrobienia zaległości szkolnych.
  8. W przypadku braku współpracy rodzica (opiekuna) z wychowawcą (rodzic nie uczestniczy w zebraniach i konsultacjach oraz spotkaniach indywidualnych), rodzic otrzymuje przesłaną listem poleconym informację o ukaraniu ucznia i podjęciu dalszych kroków w egzekwowaniu rzetelnego wypełniania obowiązku nauki.

System nagród stosowanych w szkole związanych z frekwencją:

  • uczniowie ze 100 % frekwencją miesięczną i brakiem spóźnień otrzymują na forum klasy ustną pochwałę wychowawcy oraz możliwość zwolnienia w jednym wybranym dniu z odpowiedzi ustnych, sprawdzania zadań domowych oraz niezapowiedzianych kartkówek (z wyłączeniem wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek). Nagroda w formie BONU od wychowawcy na którym będzie uwzględniony dzień w którym uczeń chce skorzystać z nagrody.
  •  po zakończeniu roku szkolnego uczniowie posiadający 100% frekwencję i brak spóźnień w ciągu całego roku szkolnego otrzymują nagrody rzeczowe i list pochwalny.

 
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI
 
Uczeń ma obowiązek niezwłocznie po powrocie do szkoły przedstawić wychowawcy klasy usprawiedliwienie nieobecności. Jeżeli w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły uczeń nie dostarczy usprawiedliwienia, godziny zostają nieusprawiedliwione.
Usprawiedliwienie nieobecności jest możliwe tylko w następujących formach:
- e- dziennik
- pisemnie w formie oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna wraz z uzasadnieniem nieobecności
- zaświadczenia lekarskiego
Przez e-dziennik wychowawca usprawiedliwia:
- sporadyczną, uzasadnioną, pojedynczą nieobecność
- nieobecność ucznia, o których rodzic wcześniej informuje w formie pisemnej wiadomościprzez e-dziennik, określając przybliżony czas i powód nieobecności
Pisemnie w formie wiadomości na e-dzienniku do wychowawcy i pedagoga:
-Wszystkie usprawiedliwienia po terminie (jednak nie dłuższym niż do końca miesiąca w którym nieobecność nastąpiła), Wszystkie powyższe nieobecności wychowawca może usprawiedliwić po wcześniejszej konsultacji z pedagogiem
 
Pedagog szkolny(na wniosek wychowawcy) może wezwać rodzica, w sytuacji kiedy pojawia się domniemanie nieuzasadnionego usprawiedliwiania nieobecności. Wezwanie następuje drogą elektroniczną przy równoczesnym wysłaniu listu poleconego z prośbą o natychmiastowe stawienie się w szkole.
DZIAŁANIA INTERWENCYJNE
 
Ścieżka działań wychowawczych
Nieobecności NIEUSPRAWIEDLIWIONE
1.Upomnienie wychowawcy
2. Powiadomienie rodzica (dw. pedagoga) zprośbą o potwierdzenie otrzymanej wiadomości (powiadomienie ma zawierać przypomnienie o dalszych konsekwencjach nieobecności, jeśli są nieuzasadnione)
3. Nagana wychowawcy klasy
4. Wezwanie rodzica przezwychowawcę w formie elektronicznej lub telefonicznej. Umowa ucznia z wychowawcą w obecności rodzica i pedagoga.
5. Upomnienie dyrektora szkołyoraz umowa rodzica z pedagogiem i pisemne powiadomienie o podjętych krokach i konsekwencjach dalszych nieobecności .
6..Nagana dyrektora szkoły
7.Wniosek do Rady Pedagogicznej o skreślenie ucznia.
 
Ponadto:
Szkoła może wystąpić z pismem do sadu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny, kiedy uczeń niepełnoletni nie realizuje obowiązku nauki i żadne powyższe działania nie przynoszą oczekiwanego skutku.
 
Szkoła w uzasadnionych przypadkach występuje z wnioskiem do powiatu o zastosowanie kary grzywny dla rodzica, którego dziecko nie realizuje obowiązku nauki